Rejestracja klienta hurtowego

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Regulamin
AKCEPTUJĘ
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Regulamin obowiązuje od 22.12.2016r.
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018r.

Dane sprzedawcy
Sprzedaż prowadzona jest przez firmę:
ACTIVEPHARM LABS Sp.z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Jana Brzechwy 6
59-220 Legnica
Nip: 6912503490
Regon: 022285095

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczen we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000589245

Sprzedawca jest równocześnie administratorem sklepu oraz danych osobowych klientów. Adres firmy jest również adresem korespondencyjnym.

Nr konta bankowego: ACTIVEPHARM LABS Sp.z o.o. Spółka Komandytowa: 38 1950 0001 2006 0677 9928 0002 –  Idea Bank s.a.

Przedmiot regulaminu
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego: www.singularis.com.pl, zwanego dalej sklepem lub serwisem, a w szczególności wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy oraz klientów. Klientem jest osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo, które dokona zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego. Przedsiębiorstwem jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Rodzaj świadczonych usług
Sprzedawca w ramach sklepu internetowego prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach znajdują się na stronie www.singularis.com.pl. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową. Użytkownicy, którzy dokonują zakupów hurtowych, są zwani dalej klientami hurtowymi.

Dane kontaktowe
Najszybszą formą kontaktu jest kontakt drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@singularis.com.pl lub zamowienia@singularis.com.pl oraz drogą telefoniczną pod nr telefonu: +48 607 67 46 58 lub +48 728 860 135. W pozostałych przypadkach istnieje również kontakt tradycyjny na adres korespondencyjny sprzedawcy.

Rejestracja
Rejestracja w serwisie nie jest obowiązkowa. Użytkownik może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji oraz wypełnieniu formularza do wysyłki.

Rejestracja użytkownika polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie sklepu. W formularzu rejestracyjnym klient podaje swoje imię i nazwisko, adres płatności i (opcjonalnie) inny adres wysyłki, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Klient zobowiązany jest do podania informacji prawdziwych.

Rejestracja klienta hurtowego polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie rejestracji klienta hurtowego:
https://singularis.com.pl/rejestracja-klienta-hurtowego/. W formularzu rejestracyjnym klient podaje imię i nazwisko, nazwę firmy, nip, adres, adres wysyłki, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Klient zobowiązany jest do podania informacji prawdziwych.

Administrator może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości sklepu internetowego, w przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu, a w szczególności, gdy użytkownik:

  • podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
    dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników sklepu internetowego;
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, ogólnymi zasadami moralnymi lub zachowania godzące dobre imię sprzedawcy.

Konto klienta
Konto klienta, zwane dalej „Moje konto”, to funkcja sklepu, która pozwala na wprowadzanie i modyfikacje przez klienta danych klienta oraz gromadzenie informacji o jego działaniach związanych z dokonywaniem zakupów drogą elektroniczną. Konto zostaje utworzone przez silnik sklepu po dokonaniu rejestracji i przypisaniu klientowi loginu. Login jest tworzony na podstawie adresu e-mail użytkownika. Użytkownik ma możliwość usunięcia konta. W tym celu należy skontaktować się z administratorem sklepu. Konto jest zabezpieczone hasłem utworzonym przez klienta. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do swojego konta. Klientom nie wolno korzystać z kont innych użytkowników, ani udostępniać swojego konta innym osobom.

Procedura zakupu na odległość
Prezentacja produktów w serwisie nie stanowi prawnie wiążącej oferty. Jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Aby zawrzeć umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu należy wejść na stronę internetową https://singularis.com.pl/kat/sklep-internetowy/  lub https://singularis.com.pl/kat/sprzedaz-hurtowa/ , dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych świadczeń przez użytkownika jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia – użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru i/lub ilości towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Wysłanie przez użytkownika zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy kupna-sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

Z chwilą złożenia zamówienia sprzedawca informuje klienta o tym, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za towar i wysyłkę. Klient potwierdza świadomość obowiązku zapłaty ceny towaru przez przyciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia. Umowę uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Zawarcie wiążącej umowy może również nastąpić później, jeżeli użytkownik wybrał wysyłkę za pobraniem. Tym samym wybierając płatność za pobraniem.  Zawarcie umowy następuje w chwili dostarczenia przesyłki przez kuriera i opłacenia zamówienia przez klienta do rąk kuriera.

Po złożeniu zamówienia przez klienta hurtowego, otrzymuje on wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia. Umowę uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Zawarcie wiążącej umowy może również nastąpić później, jeżeli użytkownik wybrał wysyłkę za pobraniem. Tym samym wybierając płatność za pobraniem. Zawarcie umowy następuje w chwili dostarczenia przesyłki przez kuriera i opłacenia zamówienia przez klienta do rąk kuriera.

Zawarcie wiążącej umowy może również nastąpić wcześniej, jeżeli użytkownik wybrał płatność odroczoną jako formę zapłaty. Zawarcie umowy następuje w chwili wystawienia faktury VAT dla klienta hurtowego przez sprzedawcę.

Wszystkie ceny towarów udostępnione klientom na stronie sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami brutto z 23% podatkiem VAT.

Termin i sposób zapłaty
Płatność za zamówiony towar powinna zostać dokonana najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakupu. Klient może dokonać płatności za towar przelewem na rachunek sprzedawcy nr: 38 1950 0001 2006 0677 9928 0002– Idea Bank s.a.  lub za pobraniem, wybierając odpowiedni rodzaj wysyłki podczas składania zamówienia. Zamówienie nieopłacone w terminie 14 dni, jest anulowane, a umowa sprzedaży wygasa i przestaje być wiążąca.

Tekst i język umowy
Klient ma dostęp do niniejszego regulaminu za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz może pobrać go i sporządzić jego wydruk. Treść umowy zapisujemy w naszym systemie, a dane zamówienia i regulamin wysyłamy do użytkownika mailem. Użytkownik ma w każdej chwili wgląd do swoich dotychczasowych zamówień także na stronie sklepu w zakładce „Moje konto“, jeżeli zarejestrował się jako klient i zalogował na stronie internetowej z użyciem swoich danych dostępu. Umowy zawierane są w języku polskim.

Realizacja zamówienia
Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem InPost s.a. mieszczącej się pod adresem ul. Malborska 130, 30-624 Kraków. Wysyłka jest dokonywana niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. Dostawa jest dokonywana na adres wskazany przez klienta, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia przez sprzedawcę. W razie opóźnienia realizacji zawartej umowy klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zamówiony towar bez wad i ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Do przesyłki załącza się potwierdzenie zawarcia umowy (faktura VAT lub paragon fiskalny).

Sprzedająca bierze pełną odpowiedzialność za dostawę towaru, w tym odpowiedzialność za usługi pocztowe, kurierskie lub przewozowe.

Czas dostarczenia zamówienia przez przewoźnika:
– Kurier – do 3 dni roboczych
– Kurier – pobranie – do 3 dni roboczych

Prawo odstąpienia od umowy
Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. W tym celu należy napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesłać je na adres firmy lub adres e-mail sprzedawcy. Odstąpienie od umowy obowiązuje jedynie w przypadku umowy konsumenckiej. Zawarcie umowy między firmami uważane jest za zasadne, bez prawa do odstąpienia od umowy.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy
Termin odstąpienia od umowy (14 dni) rozpoczyna się – dla pojedynczej umowy – od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W przypadku pozostałych umów, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się – od dnia zawarcia umowy.

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy
Do każdego potwierdzenia przyjęcia zamówienia dołącza się pouczenie o prawie odstąpienia od umowy. Ponadto dostępne jest w regulaminie serwisu jako załącznik nr 1.

Forma odstąpienia
Klient może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

Skutki odstąpienia
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy sprzedawcą i klientem umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy jeszcze przed odstąpieniem od umowy.

Czynności po odstąpieniu od umowy
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient dokonuje zwrotu towaru na własny koszt. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy na adres korespondencyjny lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Wyłączenie prawa do odstąpienia
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do:

  • umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu,

Reklamacje
Wszelkie reklamacje należy kierować pisemnie na adres firmy lub na adres poczty elektronicznej sprzedawcy wskazany powyżej. W postępowaniu reklamacyjnym klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie rękojmi oraz gwarancji zgodnie z poniższymi postanowieniami oraz powszechnie obowiązującym prawem. W reklamacji należy wskazać co jest przedmiotem i przyczyną reklamacji. Sprzedawca może zwrócić się do klienta z prośbą o przesłanie dodatkowych informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje kierowane do sprzedawcy są rozpoznawane bez zbędnej zwłoki. Klient jest informowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez sprzedawcę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres sprzedawcy lub drogą mailową na adres e-mail: biuro@singularis.com.pl. Zgłoszenie powinno zawierać Imię i Nazwisko/nazwę firmy kupującego, datę zakupu, nr zamówienia lub/i adres e-mail użytkownika.

Wymagania techniczne
Aby złożyć zamówienie użytkownik powinien posiadać komputer wraz z przeglądarką internetową, dostęp do sieci Internet oraz aktywny adres e-mail.

Dane osobowe
Dokonując rejestracji klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administrator danych jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze (bazie) sprzedawcy, a zwłaszcza prawo do uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa.

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ACTIVEPHARM LABS Sp.z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w ul. Jana III Sobieskiego 9, 59-220 Legnica wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ we WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod n KRS 0000589245

2. ACTIVEPHARM LABS Sp.z o.o. Spółka Komandytowa przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. ACTIVEPHARM LABS Sp.z o.o. Spółka Komandytowa sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez ACTIVEPHARM LABS Sp.z o.o. Spółka Komandytowa zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu.

4. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz składania zamówień są wykorzystywane do celów związanych z działaniem serwisu, w tym:
– sprzedaży produktów – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ewidencji sprzedaży,
– do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień,
– do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika,
– do dopasowania treści strony do preferencji Użytkownika,
– do zapewnienia bezpieczeństwo usług,
– marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

5. Odbiorcami danych osobowych będą:
– Przelewy24 – podmiot świadczący usługi płatności on-line.
– podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
– podmioty współpracujące przy obsłudze infolinii dostępnej dla Użytkowników,
– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
-podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością ACTIVEPHARM LABS Sp.z o.o. Spółka Komandytowa,

6. W celu realizacji złożonych przez Użytkownika zamówień, dane osobowe mogą zostać przekazane realizatorom usługi doręczenia przesyłki np. firmom kurierskim.

7. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Użytkowników mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ACTIVEPHARM LABS Sp.z o.o. Spółka Komandytowa, np. agencjom marketingowym, firmie księgowej.

8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec ACTIVEPHARM LABS Sp.z o.o. Spółka Komandytowa , podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

9. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (taką umową jest regulamin). Podstawą prawną dopasowywania treści usług do preferencji Użytkownika, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz udoskonalanie usług, jak również marketing wewnętrzny ACTIVEPHARM LABS Sp.z o.o. Spółka Komandytowa jest tzw. uzasadniony interes administratora.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z ACTIVEPHARM LABS Sp.z o.o. Spółka Komandytowa

11. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

12. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

13. ACTIVEPHARM LABS Sp.z o.o. Spółka Komandytowa zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do ACTIVEPHARM LABS Sp.z o.o. Spółka Komandytowa stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. ACTIVEPHARM LABS Sp.z o.o. Spółka Komandytowa może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec ACTIVEPHARM LABS Sp.z o.o. Spółka Komandytowa lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

14. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, ACTIVEPHARM LABS Sp.z o.o. Spółka Komandytowa zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia.

Właściwe prawo
Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy sprzedawcą a klientem jest prawo polskie.

Właściwość sądów
Wszelkie spory wynikłe z umów zawieranych pomiędzy sprzedawcą a klientami rozstrzygają właściwe polskie sądy powszechne.

Przepisy końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się go do umowy zawarty po jego wejściu w życie.

Załącznik nr 1:

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Firma Activepharm Labs sp. z o.o. Sp. K.  uprzejmie informuje, iż mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, jeżeli produkt nie został otwarty. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest w regulaminie jako załącznik 2, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia zwrotu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Załącznik nr 2:

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Adresat: …

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy.

Data zawarcia umowy: …
Imię i nazwisko konsumenta: …
Nr zamówienia: …
Adres e-mail, z którego dokonano zakupu: …
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):…
Data wypełnienia formularza: …

Save settings
Regulamin